บาคาร่าออนไลน์ ฝากขั้นต่ำ100 เศรษฐกิจ “สุริยะ” สั่งกรมโรงงานฯ ดูแลการระบายน้ำทิ้งโรงงาน ช่วงน้ำท่วม

“สุริยะ” สั่งกรมโรงงานฯ ดูแลการระบายน้ำทิ้งโรงงาน ช่วงน้ำท่วม

“สุริยะ” สั่งกรมโรงงานฯ ดูแลการระบายน้ำทิ้งโรงงาน ช่วงน้ำท่วม post thumbnail image

“สุริยะ” สั่งกรมโรงงานฯ ดูแลการระบายน้ำทิ้งโรงงาน ช่วงน้ำท่วม

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในขณะนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมมีความห่วงใยโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จึงได้สั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ดูแลการระบายน้ำจากโรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย ป้องกันไม่ให้เกิดการลักลอบระบายน้ำโดยไม่บำบัด พร้อมสั่งกำชับโรงงานให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และข้อกฎหมายที่กำหนด เพื่อไม่เป็นการซ้ำเติมประชาชนที่กำลังเดือดร้อนโดยกำชับให้ กรอ. กำกับดูแลโรงงานที่ติดตั้งเครื่องตรวจวัดค่าบีโอดี ค่าซีโอดี ออนไลน์ ซึ่งระบายน้ำทิ้งตั้งแต่ 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อกฎหมายที่กำหนด ปัจจุบันมีกว่า 300 โรงงาน ในพื้นที่ 40 จังหวัด ซึ่งในจำนวนนี้อาจจะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่รวม 20 จังหวัด 150 โรงงาน จึงต้องตรวจสอบการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนนายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้สั่งการให้กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพกำกับการระบายน้ำทิ้งออกนอกโรงงาน ด้วยการทวนสอบเครื่องตรวจวัดค่าบีโอดี ค่าซีโอดี ออนไลน์ เพื่อให้ข้อมูลที่ส่งมายังระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล (Pollution Online Monitoring System : ระบบ POMS) ให้มีความถูกต้องเทียบเท่าวิธีมาตรฐาน ตามประกาศ กรอ. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสีย ต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565

ข่าวเศรษฐกิจ

ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 4 ตุลาคม 2565 โดยกำหนดให้ส่งรายงานค่าความคลาดเคลื่อน 2 ครั้งต่อปี ครั้งที่ 1 ในเดือนมิถุนายน และครั้งที่ 2 เดือนธันวาคมของทุกปี สำหรับปี 2566 กำหนดให้ส่งรายงานครั้งแรกภายใน 1 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านระบบ POMS

นายจุลพงษ์ กล่าวต่อว่า กรอ. ได้กำหนดให้ส่งสัญญาณข้อมูลผลการตรวจวัดค่าบีโอดี ค่าซีโอดี ออนไลน์ ต้องส่งตามเวลาจริง (Real Time) ต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 กรณีมีเหตุไม่สามารถส่งข้อมูลได้ให้แจ้งผ่านระบบ POMS และแก้ไขภายใน 7 วัน พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามผลการตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อนอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่เป็นการซ้ำเติมพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย สำหรับโรงงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จะสั่งการให้แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง

กรอ. ยังได้เตรียมออกประกาศค่ามาตรฐานการตรวจวัดค่าบีโอดี ค่าซีโอดี ออนไลน์ จากผลการทวนสอบที่จะรายงานเข้ามาในปี 2566 เพื่อกำกับดูแลคุณภาพน้ำทิ้งระบายออกนอกโรงงานผ่านเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดีหรือค่าซีโอดีในโรงงาน นำผลที่ได้มาเทียบกับผลการตรวจวัดหาความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือและสามารถใช้เป็นหลักฐานข้อมูลประกอบการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ป้ายกำกับ: