ของขวัญชิ้นใหญ่ กรมเด็กฯ สร้างรอยยิ้ม “เด็กกลุ่มเปราะบาง” สุขใจผู้ให้-ปลอดภัยผู้รับ

เด็ก

ของขวัญชิ้นใหญ่ กรมเด็กฯ สร้างรอยยิ้ม “เด็กกลุ่มเปราะบาง” สุขใจผู้ให้-ปลอดภัยผู้รับ

เด็ก

“รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ที่ “ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบให้กับเด็กๆ

วันเด็กปีนี้ตรงกับวันที่ 14 ม.ค. หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ระดมจัดกิจกรรมและมอบของขวัญมากมายสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับเด็กๆ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) องค์กรหลักในการกำหนดนโยบายพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืน กำหนดจัดสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “อนาคตเด็ก อนาคตประเทศไทย” ระหว่างวันที่ 10-14 ม.ค. 2566 ที่ พม.และห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม โดยวันที่ 10-11 ม.ค.เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะชีวิต รู้เท่าทันสื่อออนไลน์และส่งเสริมการออม การลงทุน วันที่ 12 ม.ค.พิธีมอบรางวัลประกวดเรียงความ และกิจกรรมพาน้องดูหนัง วันที่ 13 ม.ค.การศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน ณ ชุมชนกุฎีจีน และวันที่ 14 ม.ค.กิจกรรมเรียนรู้ทักษะชีวิต และชมภาพยนตร์

นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดี ดย. เปิดเผยว่า ไม่เพียงการมอบความสุขให้กับเด็กและเยาวชนทั่วไป ดย.ยังได้จัดเตรียม 5 ของขวัญชิ้นใหญ่ที่จะมอบให้กับเด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบาง ตลอดทั้งปี 2566